�p�\�R���X�N�[��ISA�̋��l����
�@�@-���d���������̃L�����A�A�b�v�X�N�[��ISA-

 

PickUp �}�勁�l����

���l���������̓p�\�R���X�N�[��ISA�S���҂܂ł��₢���킹���������I�Ɩ����e�E�E��

 �@�e�Ɩ����e�����A���l�����ڍׂ����m�F���������܂��B

�Ɩ����e �Ζ��n �ٗp�`�� ���{����

���lNo

���w���z���s�Ɩ��AWEB�֘A�Ɩ� �����s�a�J�� �p�[�g ���� 1,200�~����(�Z�p�A�\�͂ɂ���) C180027
�O���t�B�b�N�f�U�C���Ɩ� �����s�k�� ���Ј� ���� 180,000�`310,000�~ C170013
���ʎ��� �����s�`�� �_���Ј� ���� 200,000�~���� C170010
�l�b�g���[�N�Z�p�Ɩ� �����s�`�� �_���Ј� ���� 250,000�~���� C170009
Web�n�V�X�e���J���Ɩ� �����s�`�� ���Ј��E�A���o�C�g ���Ј��F350,000�~����
�A���o�C�g�F����1,500�~����
C170008
�l�b�g���[�N�G���W�j�A�Ɩ� �����s�䓌�� ���Ј� ���� 211,300�~�`350,000�~ C170007
�\�����[�V�����c�ƋƖ� �����s�䓌�� ���Ј� ���� 211,300�~�`350,000�~ C170006
WEB�T�C�g�쐬�Ɩ� �����s�a�J�� ���Ј� ���� 200,000�~�ȏ� C170005
WEB�f�U�C���A�V�X�^���g�Ɩ� �����s�`�� �A���o�C�g ���� 1,300 �~ C170004
OA���� �����s�V�h�� ���Ј� ���� 1,600�~ C170003
WEB�f�U�C�i�[�� �Ɩ� �����s�V�h�� ���Ј� ���z 150,000�~�`500,000�~ C170002
OA�I�y���[�^�Ɩ� �����s������ ���Ј� ���� 175,000�~�`250,000�~ C170001

���g���Јꗗ

�@ �@ �@
�������� �A�[�o�X�����x�X �������� �A�[�����[�j���O �������� �A�C�A�[��
�������� �A�C�G�X�G�t�l�b�g �������� iSERVE �������� IT���y������
�A�N�e�B�u�E�A�t�F�A�[�Y�������� �������� iTest �����x�X �A�C�t�@�N�g���[
�������� �A�C�}�b�N�X �������� �A���@���e�B�X�^�b�t �������� �A�L�����V�[�V�X�e���Y
�L������ �A�N�A���� �������� �A�N�v���X �������T�[�r�X ��������
�������� �A�X�g�� �������� �A�[�X�R�� �A�X�J•�N���G�C�V���� ��������
�������� �A���t�@�V�X�e�� �A���h�o���N �������� �A�f�R ��������
�������� �A���[�r�W�l�X���C�c�� �������� �A���[�i•�v���t�F�b�V���i�� �������� �Έ��f�U�C��������
�������� �C�h�G���^�[�e�C�������g �C��•�W�F�C�R���T���e�B���O �������� �������� �C���^�[�r�W����
�������� �C���t�B�j�e�B•�O���[�v �������� �C�[���[�j���O �������� �C���t�F�X
�������Ѓ��B�[�i�X•�u���X�g �������� A&D�I�[�f�B�I�K�C�h ANA�r�W�l�X�\�����[�V���� ��������
�������� �G�C�W�F�b�N �������� �G�C�u�� �G�N�X�g�b�v�e�N�m���W�[ ��������
�������� �G�[�W�F���g•�e�N�m���W�[•
�O���[�o��•�\�����[�V�����Y
�������� �G�X�A�C�C���t�H�W�F�j�b�N �x�m�ʃG�t�T�X•�N���G ��������
�I�l�X�e�B�I�t�B�X�T�|�[�g �������� �I���O���[ �������� �I�������p�[�\�l�� ��������
�������� �K�[�f�B�A�� �L������ �K���r�b�g �L�[�E�F�A�T�[�r�X ��������
�������� �L�[�v �������� �L�����A�f�| �������� ���瑪�茤����
�i�����ЃO���[�v�j
�������� Clotho �O���r�e�B�������� �O���[���V�X�e���������� �����x�X
�������ЃO���[�����r���O �������� �N���m�X KCCS�L�����A�e�b�N ��������
���t�R���s���[�^�[�T�[�r�X �������� �������� �R�X���X �������� �R���p�X�W���p��
�������� �R���s���[�^�p�b�N �R���`���A�l�b�g���[�N �������� �T���d�ʃG���W�j�A�����O ��������
�T���u���[�h�o���h �������� �������� �O�m�q���[�}���l�b�g���[�N �������� �W�I�V�X��������
�������� �V�[�G�X�N���G�C�g �V�[�G���W���p���������� �������� �W�[�P�[���C��
�������� JFE�p�[�\�l�� JX���z���΃L�����A�T�|�[�g�������� �������� �W�F�C�b�N
�������� �W���C�A�X �V�X�e�����C �������� �V�X�e���Z�� ��������
�V���T�[�r�X �������� Skillhoues Staffing Solutions K.K �������� �Z���N
�������� �Z���m �������� �\�t�@�[ �������� �\���N���I
�Z���g���f�B�A �������� �^�E���v���X �_���f���C�I��
�������� �c���[�x�� �L������ �f�B�X�N�}�C�X�^�[ �������� �e�C���[�l���\���\�t���X•
�C���t�H�v�����iTNS-Infoplan�j
�e���v�X�^�b�t �������� �e���v�X�^�b�t•�e�N�m���W�[ �������� �������� �\��
�������� �����C�������L�����A�T�[�r�X �h�b�g�X�^�W�I �w�Z�@�l �g���x���W���[�i���w��
�z�X�s�^���e�B�c�[���Y�������w�Z
�g�����X�R�X���X �������� �h���[���r�W���� �������� �������� �h���[�����J�j�Y��
�������� �i�m•���f�B�A ���{�A�C���b�N �������� ���{���抔������
���{���������w�� ���{�ʐM �������� �������Г��{�e�N�V�[�h
�������� �l�b�g�V�X�e�� �������� �m�o�b�N�X �������Ѓp�C�v�h�r�b�c
�������Ё@�o�[�N���[�n�E�X �������� �p�\�i�p�e�B�[�e�b�N ��������
�p�i�\�j�b�N�G�N�Z���X�^�b�t �������� �o���X�g���C�h �������� �p���\�l�b�g ��������
�������� �p���[�u���C�� �������� �o���L���O•�V�X�e���Y �n���h�n���Y ��������
�o�b�e�N�m���W�[ �������� �L������ �s�[�G�C�`�J���p�j�[ �������Ѓs�[�G�X�V�[
�������� �r�b�g�T�[�t �������� �r�[�f�B�[�G�X �������� �r�[�u���C�N�V�X�e���Y
�������� �r�W���X�g �������� �����J�����V�X�e�� �r���[�u ��������
�������� �q���[�}���g���X�g �������� PUREWORKS �t�@���g�D�t�@�� ��������
�������� �t�F���[�V�b�v �������� �t�W�X�^�b�t �v���C���\�����[�V�����Y ��������
�x�m�\�t�g�T�[�r�X�r���[���[ �������� �������� �v���g�V�X�e�� �������Ѓt�����e�B�A•�G�[�W�F���g
�������� �x���V�X�e���Q�S �������� �{�[�_�[���X �������� �z�[�v�N���G�C�g
�������� �{�[���h�O���E�X HOYA�T�[�r�X �������� �}���p���[•�W���p�� ��������
�������� ���W�� �������� �����L���[���V�X�e�� �������� ����•�C���^�[�i�V���i��
�R�̎��v�Z�Z���^�[ �������� YAZ(���W��) �L������ ���j�o�[�T���X�e�[�W
�������� ���V�_�f���^���V�X�e�� �������� ���C�Y �������Ѓ��[�K������ �J��•���̔��Z���^�[
�������� �����N�g�D�����[ �������� ���~�e�b�N ���[�N�p���[ ��������

ISA���l�����T�C�g�g�b�v�@�b�@���g���Јꗗ�@�b�@�l�����̎��舵���ɂ‚����@�b�@���₢���킹

/* */